Advokátní úschova


Advokátní kancelář poskytuje svým klientů možnost využít advokátní úschovu finančních prostředků, které jsou
u advokáta uloženy na zvláštním bankovním účtu.

Advokátní úschova zvyšuje důvěru účastníků závazkového právního vztahu, kde peněžité plnění je závislé na jiném plnění druhého z účastníků závazkového vztahu.

Jako nejvhodnější se advokátní úschova jeví v případě úplatného převodu nemovitostí, kde nabytí vlastnického práva kupujícího je vázáno na zápis jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Složením peněžitého plnění do advokátní úschovy se dle právního řádu ČR považuje závazek vůči kontrahentovi
za splněný.