Občanské právo


V odvětví občanského práva poskytujeme svým klientům odborné služby týkající se

věcných práv

  • vlastnické právo, právo spoluvlastnické, společného jmění manželů (jejich výkon, ochrana, vypořádání) sousedská práva
  • věcná břemena, zástavní a zadržovací právo (vznik, změna, zánik)
občanskoprávních závazkových vztahů smluvních
  • vypracovávání, revize a korektura a právní rozbory všech druhů smluv
  • zajištění občanskoprávních závazkových vztahů
  • specializace na poskytování právní pomoci jak objednatelům, tak zhotovitelům staveb na základě smluv
    o dílo dle občanského, ale i obchodního práva
občanskoprávních závazkových vztahů mimosmluvních
  • odpovědnost za škodu
  • nárok na náhradu škody
  • bezdůvodné obohacení
zastupování před soudy všech stupňů, včetně řízení před rozhodčími soudy