Obchodní právo


V odvětví obchodního práva poskytujeme svým klientům odborné služby týkající se

obchodních společností, družstev, obecně prospěšných společností a nadací
 • kompletní právní servis při zakládání, trvání, vzniku, přeměny, rušení a zániku
 • vypracování společenských a zakladatelských smluv a stanov a právní poradenství v této oblasti
 • převody obchodních podílů a jiné změny ve společnostech
 • svolávání, příprava a vedení ustavujících schůzí a valných hromad za současného zajištění přítomnosti notáře
 • zpracovávání návrhů a zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
obchodně závazkových vztahů
 • vypracovávání, revize a korektura a právní rozbory všech druhů smluv
 • vymáhání práv a povinností vyplývající ze smluv
 • zajištění obchodně závazkových vztahů
 • specializace na poskytování právní pomoci jak objednatelům, tak zhotovitelům staveb na základě smluv
  o dílo dle obchodního, ale i občanského práva
zastupování před soudy všech stupňů, včetně řízení před rozhodčími soudy